Home BannerHome BannerHome Banner

Anywhere Serial
Craft Serial
Crayon Serial
Master Serial
MX Keys Serial
MX Master 3 Serial

Podmínky účasti na kampani „Zažijte Adobe se společností Logitech“ v období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020


Společnosti Logitech a Adobe nabízejí od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 včetně dárkovou kampaň. Příjemci dostanou bezplatné využívání plánu Creative Cloud pro úpravu fotografií (včetně: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom a 20 GB Cloud Storage) po dobu 2 měsíců, s výhradou podmínek příslušného Účastníka.

 

Zúčastněné produkty:

 

Zúčastněné země:

Belgie, Německo, Řecko, Izrael, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko Švýcarsko, Slovensko, Španělsko, Česká republika, Ukrajina

 

1. Podmínky pro účast

1.1. Účast v kampani „Zažijte Adobe se společností Logitech“ je možná pro každého koncového zákazníka, který zakoupí zúčastněný produkt v jedné ze zúčastněných zemí v období trvání akce. Z této akce jsou vyloučeni zaměstnanci a agenti společnosti Logitech nebo Adobe, velkoobchodníci, prodejci a jejich zaměstnanci, jakož i jakákoli osoba, která se podílela na provádění nebo plánování této akce.
Propagace je výslovně určena pouze v kombinaci s nově získanými produkty Logitech a nikoliv za nákup použitých produktů. Důkaz o tom, že toto vyloučení neexistuje, nese účastník.
1.2. Tato akce „Zažijte Adobe se společností Logitech“ není kombinovatelná s žádnou jinou souběžnou nabídkou nebo akcí poskytovanou společností Logitech nebo Adobe.
1.3. Na zúčastněný produkt bude poskytnuta pouze jedna verze plánu Creative Cloud pro úpravu fotografií .
1.4 Software není převoditelný, jeho hodnotu nelze uhradit v hotovosti ani připsat na účet.

 

2. Průběh účasti na akci „Zažijte Adobe se společností Logitech“

Pro účastníky, kteří plně splňují výše uvedené podmínky, platí následující průběh:
2.1. Pro účast v akci „Zažijte Adobe se společností Logitech“ musí účastník zadat sériové číslo nově zakoupeného produktu na www.adobepartneroffer.com/go nejpozději do 14. 8. 2020. Další podmínky, jak dokončit postup podávání žádostí, naleznete na webových stránkách.

 

3. Tarifní podmínky Obnovení plánu Adobe Creative Cloud pro úpravu fotografií 

Aby bylo zajištěno, že vaše předplatné Adobe nekončí na konci období, může předplatitel při registraci svého Adobe ID poskytnout platný způsob platby. Pokud je zadán způsob platby, smlouva bude automaticky prodloužena o další rok po skončení výhody. Společnost Adobe vás předem upozorní, než bude provedena platba z vašeho účtu.
Při prodloužení jednoletého období bude účtován poplatek uvedený v době nákupu. Cenu platnou v době nákupu si můžete prohlédnout na www.adobe.com a platí jeden rok od data obnovy.
Při jednoročním předplatném od společnosti Adobe bude vaše smlouva se společností Adobe automaticky obnovována každý rok, pokud ji nezrušíte. Pokud bude rezervace stornována do 14 dnů od obnovení smlouvy, nebude účtován žádný storno poplatek a obdržíte plnou náhradu. Více informací naleznete zde:  https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

 

4. Ochrana osobních údajů

Po registraci poskytne účastník společnosti Logitech osobní údaje a souhlas s elektronickým zpracováním a použitím poskytnutých údajů v nezbytném rozsahu. Společnost Logitech a její zástupci shromažďují a ukládají vaše osobní údaje pouze v míře nezbytné k provedení této akce. Logitech a jeho zástupci odpovídají za uchovávání, zpracování a přenos osobních údajů účastníka. Logitech a její zástupci nesdělují shromážděná data třetím stranám, zejména se neprodávají, nepronajímají ani nevyměňují. Pouze pokud subdodavatelé a zástupci, kteří potřebují tato data, jsou povinni poskytovat služby, které chcete využívat, převedeme data v požadovaném rozsahu. V takovém případě se tito partneři zavazují, že budou s údaji nakládat jako s důvěrnými v souladu se zákonem a vymažou je, jakmile jich již nebude zapotřebí. Pokud s tím výslovně souhlasíte, vaše data budou také použita k informování o našich nejnovějších produktech a službách a k provedení budoucích analýz trhu a kontroly kvality.

 

5. Obecná ustanovení

5.1. Přijetí daru je doprovázeno splněním těchto podmínek. Účastník předložením žádosti o ověření sériového čísla na adresu www.adobepartneroffer.com/go souhlasí s těmito podmínkami. Společnost Logitech si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo upravit akci „Zažijte Adobe se společnost Logitech“.
5.2. Právní proces je vyloučen.
5.3. Přijetím těchto podmínek účastník zaručuje, že produkt vlastní a že na tento majetek nevznikají žádné nároky třetích stran (např. Výhrada vlastnictví).
5.4. Společnost Logitech nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené, zpožděné, poškozené nebo nesprávně směrované aplikace s výjimkou případů nedbalosti nebo úmyslného pochybení. Společnost Logitech nepřebírá žádnou zodpovědnost ani odpovědnost za jakékoli technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové stránky nebo jiné chyby či poškození jakéhokoli druhu, které účastníkům brání v účasti na akci „Zažijte Adobe se společností Logitech“.
5.5. Všechny pokyny k této akci na adrese creative.logitech.com nebo na adrese www.adobepartneroffer.com/go budou v případě potřeby začleněny do těchto smluvních podmínek, pokud v těchto podmínkách není uvedeno jinak.
5.6. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti byla neúčinná nebo by nebyla některá část těmito ustanoveními krytá, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Společnost Logitech si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky bez předchozího upozornění změnit.
5.7. Podmínky účasti se řídí zákony a jurisdikcí příslušných soudů země, ve které jste produkt zakoupili.
5.8. Kopie těchto obchodních podmínek si můžete prohlédnout na webových stránkách akce a lze je získat e-mailem z adresy uvedené na konci těchto obchodních podmínek. Pokud to vyžaduje zákon, bylo toto opatření oznámeno příslušným orgánům.

 

6. Kontaktní údaje

Pořadatelem akce je společnost Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, 80333 Mnichov, Německo
Implementační agenturou je společnost TechProtect GmbH.

Kontakt:
E-Mail: contact@creative.logitech.com
Website: creative.logitech.com
Poštovní adresa dokumentů:
"Mit Logitech Adobe erleben" Aktion, c / o TechProtect GmbH, PO Box 1242, D-71085 Holzgerlingen
Německo Adresa je určena výhradně pro zasílání dotazů k akci a jiná korespondence není akceptována.