Warunki uczestnictwa w promocji „Adobe i Logitech” w okresie od 30.09.2020 r. do 15.12.2023 r.


Od 30.09.2020 do 15.12.2023 włącznie, Logitech i Adobe promują specjalną ofertę prezentową. Uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z subskrypcji planu Creative Cloud Photography (obejmuje: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom i 20 GB pamięci w chmurze) przez 2 miesiące lub z Wszystkie aplikacje Creative Cloud (zawiera m.in. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Acrobat DC) przez 1 miesiąc, pod warunkiem pełnego spełnienia przez uczestników poniższych warunków.

 

Uczestniczące produkty:

 

Kraje uczestniczące:

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy

 

1. Warunki udziału

1.1 W promocji „Adobe i Logitech” może wziąć udział każdy klient końcowy, który w okresie trwania promocji zakupi produkt objęty promocją w jednym z krajów uczestniczących w programie. Z oferty wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele firm Logitech i Adobe, hurtownicy, wyspecjalizowani sprzedawcy i ich pracownicy, a także wszystkie osoby, które były lub są zaangażowane w realizację i/lub planowanie tej promocji.
Promocja dotyczy wyłącznie nowo zakupionych produktów, nie dotyczy produktów używanych. Dowiedzenie tego leży w gestii uczestnika.
1.2. Promocji „Adobe i Logitech” nie można łączyć z innymi, jednocześnie obowiązującymi ofertami firmy Logitech lub Adobe.
1.3 Na jeden produkt biorący udział w konkursie i na jeden adres e-mail zostanie udostępniony tylko jeden produkt, albo subskrypcja Creative Cloud Photo, albo Wszystkie aplikacje Creative Cloud.
1.4. Oprogramowanie jest niezbywalne, a jego wartość nie może zostać wypłacona w gotówce ani przelana na konto.

 

2. Proces udziału w promocji „Adobe i Logitech”

Do wszystkich uczestników, którzy w pełni spełniają powyższe warunki, stosuje się następujący proces:
2.1. Aby wziąć udział w promocji „Logitech i Adobe”, uczestnik musi najpierw pomyślnie zarejestrować się w witrynie creative.logitech.com nie później niż o północy 31.12.2023 r. Prosimy o zapoznanie się z dalszymi zasadami i warunkami procesu aplikacji na stronie internetowej.
2.2 Podczas procesu rejestracji online należy przesłać kopię faktury lub paragonu od sprzedawcy oraz uczestnik musi wyraźnie zaznaczyć produkt promocyjny, który jest zgłaszany do promocji „Adobe i Logitech”.

 

3. Wysyłka linku do realizacji.

3.1 Link do realizacji zostanie wysłany tylko wtedy, gdy uczestnik poda wszystkie informacje wymagane do przetworzenia zgłoszenia zgodnie z prawdą i w całości oraz gdy dostępne są wszystkie niezbędne dokumenty.
3.2 Uczestnik otrzyma potwierdzenie e-mailem, jak tylko wszystkie dane zostaną w pełni odebrane. Po pomyślnej weryfikacji wszystkich danych, uczestnik otrzyma drogą mailową unikalny link, za pomocą którego będzie mógł otrzymać jedną z dwóch ograniczonych czasowo subskrypcji Adobe. Prezent nie przysługuje, jeżeli złożone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub w jakikolwiek inny sposób wadliwe lub nieprawidłowe. Akceptowane będą wyłącznie zakupy dokonane w okresie od 30.09.2020 r. do 15.12.2023 r. włącznie, przy czym o zakwalifikowaniu decyduje data wystawienia faktury lub paragonu.
3.3 Link do realizacji nie zostanie wysłany, jeśli uczestnik
a) nie dokonał zakupu uprawnionego produktu promocyjnego w okresie promocyjnym; i/lub
b) nie dokonał poprawnej rejestracji online; i/lub
c) nie przedstawił wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji; i/lub
d) nie przesłał zgłoszenia online do dnia 31.12.2023 r.; i/lub
e) odstąpił od umowy zakupu produktu promocyjnego; i/lub
f) nie przesłał dowodu zakupu; i/lub
g) przedłożył dowód zakupu, który nie zawiera czytelnej daty zakupu lub w ogóle nie zawiera daty zakupu; i/lub
h) przedłożył dowód zakupu, który nie zawiera ceny zakupu lub nie zawiera czytelnej ceny zakupu; i/lub
i) wskazuje nieprawidłowy lub nieważny numer faktury lub paragonu; i/lub
j) wziął już udział w promocji używając podanego adresu e-mail.
3.4 Jeśli zgłoszenie uczestnika jest nieprawidłowe lub niekompletne, uczestnik ma możliwość przedstawienia wymaganych danych w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania powiadomienia. Jeśli uczestnik nadal nie spełni warunków, link do realizacji nie zostanie wysłany, a jego zgłoszenie zostanie anulowane. Uczestnik jest odpowiedzialny za udowodnienie, że nie został o tym powiadomiony.

 

4. Warunki taryfowe za przedłużenie subskrypcji planu Fotograficznego Adobe Creative Cloud / Wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud

Aby mieć pewność, że subskrypcja Adobe nie wygaśnie po zakończeniu bezpłatnego okresu w ramach tej promocji, uczestnik może podać prawidłową metodę płatności podczas rejestracji swojego identyfikatora Adobe ID. Jeśli podany jest sposób płatności, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok po wygaśnięciu świadczenia. Przed obciążeniem konta użytkownik zostanie powiadomiony przez Adobe z wyprzedzeniem.
Przy przedłużeniu kontaktu na kolejny rok zostanie zastosowana cena z momentu zakupu. Cena w momencie zakupu jest dostępna na stronie www.adobe.com i jest ważna przez rok po odnowieniu subskrypcji.
W przypadku rocznej subskrypcji Adobe subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co roku, chyba że użytkownik ją anuluje. Jeśli zrezygnujesz z usługi w ciągu 14 dni od jej odnowienia, nie zostaniesz obciążony kosztami i otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

 

5. Warunki ogólne

5.1 Link do realizacji zostanie wysłany tylko wtedy, gdy uczestnik spełni niniejsze warunki. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje niniejsze warunki. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany promocji „Adobe i Logitech” w dowolnym momencie.
5.2 Wyklucza się podejmowanie działań prawnych.
5.3 Akceptując niniejsze warunki, uczestnik potwierdza, że jest właścicielem produktu i że nie istnieją żadne roszczenia osób trzecich (np. zastrzeżenie własności) w odniesieniu do własności.
55.4. Firma Logitech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone, opóźnione, uszkodzone lub błędnie przesłane aplikacje, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub działania umyślnego. Firma Logitech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usterki techniczne, sprzęt, oprogramowanie, serwer, stronę internetową lub inne usterki i/lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które uniemożliwią uczestnikowi wzięcie udziału w promocji „Adobe i Logitech”.
5.5. Wszystkie instrukcje dotyczące tej oferty na stronie creative.logitech.com lub pod adresem www.adobepartneroffer.com/go będą stanowić integralną część niniejszych warunków uczestnictwa, o ile w tych warunkach nie przewidziano inaczej.
5.6. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są nieskuteczne lub występują w nich luki prawne, nie naruszają one ważności pozostałych postanowień. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków uczestnictwa w dowolnym momencie bez powiadamiania uczestników.
5.7. Warunki podlegają prawu i jurysdykcji sądów właściwych w kraju, w którym zakupiono produkt.
5.8. Kopie niniejszych warunków oferty specjalnej są dostępne na stronie internetowej promocji oraz można je otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresu podanego na końcu niniejszych warunków oferty specjalnej. Tam, gdzie to konieczne, ta oferta specjalna została zarejestrowana w odpowiednich urzędach.

 

6. Dane kontaktowe

Organizatorem oferty specjalnej jest firma Logitech GmbH, Prannerstrasse 8, D-80333 Monachium, Niemcy.
Agencją wykonawczą jest TechProtect GmbH.

Kontakt:
E-Mail: contact@creative.logitech.com
WWW: creative.logitech.com
Adres pocztowy do przesyłania dokumentów:
Promocja „Adobe i Logitech” c/o TechProtect GmbH, Postfach 1242, D-71085 Holzgerlingen.
Adres ten podano wyłącznie w celu przesyłania pytań dotyczących promocji. Inne formy pisemnej komunikacji nie zostaną przyjęte.